Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Mateusza Bryńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Bryński Nieruchomości Mateusz Bryński w Kaliszu

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Ja, Mateusz Bryński, jestem Administratorem Twoich danych osobowych.

Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą „Bryński Nieruchomości Mateusz Bryński w Kaliszu, Aleja Wolności 18/5, 62 – 800 Kalisz, NIP: 6182140312, REGON: 302706769.

Dane kontaktowe:

Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail:biuro@brynski-nieruchomosci.pl lub na piśmie na adres: Mateusz Bryński, Aleja Wolności 18/5, 62 – 800 Kalisz.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe:

– w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania moją ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie ze mną umowy (art. 6 ust. 1  lit. b RODO);

– w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w innej formie; uzasadniony interes Administratora polega na udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia i pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w innej formie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w wyżej wymienionych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania danych, jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Kategorie Twoich danych

Będę przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwiskonumer PESEL, NIP, REGON dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo);

– dane adresowe i teleadresowe, w tym elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, adres IP, numer telefonu);

– finansowe dane identyfikacyjne (numer rachunku bankowego);

– dane o prowadzeniu działalności gospodarczej;

– wizerunek.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– biuro księgowe;

– dostawcy oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail);

– inni podwykonawcy wspierający mnie w mojej działalności na moje zlecenie.

Wyżej wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

– Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś w sprawie zawarcia tej umowy,

– Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy,

– Twoje dane pozyskane na podstawie Twojej zgody przechowuje do czasu aż cofniesz zgodę.

 1. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie mam podstaw do tego, abym przetwarzał Twoje dane, możesz zażądać, abym je usunął,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abym ograniczył przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzam je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebym je usunął, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

– warunkiem zawarcia umowy – jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy mogę odmówić zawarcia umowy,

– dobrowolne – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.

 1. Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskałemz polecenia – od Twoich partnerów handlowych, a także z Twojej strony internetowej dotyczącej prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej, Twojego publicznego profilu LinkedIn, z Twojego publicznego profilu na GoldenLine, z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego oraz z przeglądu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Informacja o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniam wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Pliki cookies

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.